Algemene Voorwaarden koopyonka.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN  KOOPYONKA.NL

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities
Koopyonka.nl is een onderdeel van Derma Cosmetica: gevestigd te 2809 PE Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 66611741 handelend onder de naam Derma Cosmetica.
Website: de website van koopyonka.nl.
Klant: uitsluitend voor consumenten bedoeld die een overeenkomst aangaat met Koopyonka.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Koopyonka.nl. en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Koopyonka.nl. zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Koopyonka.nl. slechts bindend, indien en voor zover deze door Derma Cosmetica. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3 Prijzen en informatie                                                                                                      De prijzen zijn altijd inclusief BTW en het eindbedrag wordt altijd met verzendkosten bekend gemaakt. 
De verzendkosten zijn € 4,95. Deze worden bij het bestellen getoond. zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven. Bij de bestelling, hoger dan het minimum bedrag kunt u de verzendkosten uitschakelen, dit dient u zelf te doen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van de betaling Voordat de bestelling verzonden is kan de bestelling, uitsluitend schriftelijk geannuleerd worden, als de order reeds weg is kan deze niet meer geannuleerd worden. Mocht u de order niet ontvangen-weigeren, zullen wij de order retour krijgen en zullen wij de order annuleren, en de kosten verhalen bij u als klant. Wij zullen u dan een deel van de order terugstorten. Op deze verhaalbare kosten kan niet gecorrespondeerd worden.

Registratie
Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Koopyonka.nl. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Koopyonka.nl. daarvan in kennis te stellen, zodat wij gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst
Zodra de bestelling door koopyonka.nl is ontvangen, stuurt koopyonka.nl. de producten zo spoedig mogelijk toe. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Indien Koopyonka.nl. de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. Bij ontvangst van de bestelde producten, raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 3 dagen te melden. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant.

Herroepingsrecht/Retour
Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Koopyonka.nl. binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. Dit kunt u doen door ons een email te sturen naar info@koopyonka.nl. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen,

Het herroepingsrecht/Retour geldt niet voor:
Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (zoals make-up en cosmetica producten) niet geschikt zijn om te worden teruggezonden In alle andere gevallen vervalt het herroepingsrecht. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald. De kosten voor retour is op basis van Carry in.

Betaling
Klant dient betalingen aan Koopyonka.nl altijd via Ideal vooraf te doen.  Andere betaalmethode worden niet geaccepteerd.

Garantie
Voor de producten die u koopt, geldt de wettelijke garantie, vanuit het merk. Mocht er iets mis zijn met het product, dient u dit schriftelijk te melden, zodat Koopyoinka.nl zich in kan zetten om het probleem op te lossen. Het kan zijn dat de fabrikant het product terug moet hebben, om de klacht te onderzoeken. U zal dan, via Carry In, het product terug te sturen, zodat Koopyonka.nl het product eerst zelf kan onderzoeken en-of direct kan doorsturen naar de fabrikant. Als de klacht gegrond wordt verklaard, zal de retour kosten en het product vergoed worden, echter zullen wij het deel vergoeden, wat nog in het product aanwezig is bij retour. Koopyonka.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door welke claim dan ook.

Klachtenprocedure
Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Derma Cosmetica. , dan kan men dat uitsluitend, per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. Wij geven zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht.

Aansprakelijkheid
Koopyonka.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld door welke claim dan ook.

Persoonsgegevens
Koopyonka.nl. verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen                                                                                                                           Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Koopyonka.nl valt onder                                                                                                        Derma Cosmetica.
Marconistraat 66                                                                                                                                 2809 PE Gouda                                                                                                                       tel 0182-579594
mail@dermacosmetica.nl
KvK 66611741
BTW NL856630500B01